Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Nowy koszyk 0

Regulamin sklepu


Data publikacji:

Regulamin sklepu

Ogólne Warunki Sklepu Online („OWSO”) Elektroprogram Sp. z o. o. dla www.mps.sklep.pl

Regu­la­min Sklepu Inter­netowego – www.mps.sklep.pl

I) Zakres obo­wią­zy­wa­nia

1. Sklep inter­ne­towy www.mps.sklep.pl pro­wa­dzony jest za pośred­nic­twem sieci Inter­net przez Elek­tro­pro­gram Sp. z o. o. z sie­dzibą w Komor­ni­kach, ul. Młyń­ska 58, 62-052 Komor­niki wpi­saną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla m. Poznań Wydział Gospo­dar­czy KRS pod nume­rem 0000193585 o kapi­tale zakła­do­wym w wyso­ko­ści 75.000,00 zł, zwaną dalej w OWSO „EP”.

2. Sprze­daż ofe­ro­wa­nych towa­rów w skle­pie inter­ne­towym www.mps.sklep.pl zwa­nych dalej „Towa­rami” skie­ro­wana jest do przed­się­bior­ców. Sklep internetowy www.mps.sklep.pl nie pro­wa­dzi sprze­daży Towa­rów oso­bom fizycz­nym doko­nu­ją­cym czyn­no­ści praw­nych niezwią­za­nych bez­po­śred­nio z pro­wa­dzoną przez nich dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą.

3. OWSO są wią­żące w odnie­sie­niu do wszyst­kich ofert zamiesz­czo­nych w skle­pie inter­ne­towym www.mps.sklep.pl doty­czą­cych Towa­rów pre­zen­to­wa­nych we wszystkich kategoriach. Wszel­kie warunki han­dlowe Kupu­ją­cego inne od OWSO zostają niniej­szym wyłą­czone. OWSO obo­wią­zują także wów­czas, gdy EP reali­zuje bez zastrze­żeń dostawę na pod­sta­wie zaak­cep­to­wa­nych przez EP odmien­nych warun­kach Kupu­ją­cego.

4. Ukazanie się aktu­alnego cen­nika EP sprawia, że wszelkie cen­niki i opisy Towa­rów zawarte w poprzed­nich cen­ni­kach EP tracą waż­ność.

II) Zawar­cie umowy, przedmiot umowy

1. Kupu­jący może skła­dać zamó­wie­nia przez 7 dni w tygo­dniu i 24 godziny na dobę za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej www.mps.sklep.pl poprzez doda­nie kon­kret­nych Towa­rów do koszyka, a następ­nie wska­za­nie spo­sobu odbioru i płat­no­ści oraz podanie swoich danych koniecznych do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia. Bezzwłocznie po zło­że­niu zamó­wie­nia, lecz nie póź­niej niż w ciągu 7 dni, Kupu­jący otrzy­muje wia­do­mość e-mail z infor­ma­cją, że zamó­wie­nie dotarło do sklepu inter­ne­to­wego www.mps.sklep.pl wraz z nada­nym indy­wi­du­al­nym nume­rem zamó­wie­nia.

2. Umowy są zawie­rane z chwilą potwier­dze­nia zamó­wie­nia w for­mie pisem­nej. Oferty z zastrzeżeniem potwierdzenia.

3. Każde otrzy­mane zamó­wie­nie będzie trak­to­wane odręb­nie, jako samo­dzielne zle­ce­nie.

4. Zawar­cie umowy z EP nastę­puje z chwilą pisem­nego potwier­dze­nia przez EP pra­wi­dłowo zło­żo­nego zamó­wie­nia, z zastrze­że­niem, że EP po zło­że­niu zamó­wie­nia przez Kupu­ją­cego ma prawo w for­mie pisem­nej okre­ślić inną chwilę zawar­cia umowy lub wej­ścia jej w życie.

5. Dla EP miejscem spełnienia świadczenia jest wska­zanie w zamó­wie­niu miej­sca dostawy Towaru na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.

6. EP zastrzega moż­li­wość zmian kon­struk­cyj­nych, danych tech­nicz­nych i wzor­nic­twa zamó­wio­nego towaru w okre­sie dostawy, wyni­ka­ją­cych z moder­ni­za­cji i postępu tech­nicznego z zastrze­że­niem, że nie spowo­duje to zmiany pod­sta­wo­wych cech zamó­wio­nego Towaru, takich jak wła­ści­wo­ści tech­niczne, funk­cje i wygląd oraz będą one zasad­ni­czo do przy­ję­cia przez Kupu­ją­cego.

7. Poda­wane przez EP para­me­try pracy odno­szą się do pracy w tem­pe­ra­tu­rze +20° C, rów­nej nawierzchni beto­no­wej oraz suchego oto­cze­nia, z wyłą­cze­niem okresu roz­ru­chu urzą­dze­nia. Róż­nice w sto­sunku do dekla­ro­wa­nych para­me­trów wystę­pu­jące nawet w powyż­szych warun­kach są dopusz­czalne w zwy­kłym zakre­sie tole­ran­cji pod­czas nor­mal­nej eks­plo­ata­cji.

8. EP zastrzega sobie w nie­ogra­ni­czo­nym zakre­sie prawo wła­sno­ści, prawa autor­skie i prawa wła­sno­ści do kal­ku­la­cji, rysun­ków, zdjęć i wszel­kich innych tre­ści znaj­du­ją­cych się w kata­lo­gach i skle­pie Inter­ne­to­wym www.mps.sklep.pl. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści zdjęć Towa­rów, fil­mów o Towa­rach oraz wszel­kich innych mul­ti­me­dial­nych tre­ści znaj­du­ją­cych się w skle­pie inter­ne­towym www.mps.sklep.pl. Wszel­kie sto­so­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie, w szcze­gól­no­ści prze­ka­zy­wa­nie, powie­la­nie, publi­ko­wa­nie i udo­stęp­nia­nie jest zabro­nione. Dla EP wiążące jest wyłącz­nie pisemne potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia w odnie­sie­niu do opisu rodzaju i zakresu Towa­rów.

III) Ter­min reali­za­cji dostawy, zwłoka

1. Ter­min reali­za­cji dostawy wynosi maks. od 1do 30 dni robo­czych. Ter­min reali­za­cji dostawy okre­ślany jest w potwier­dze­niu przy­ję­cia zle­ce­nia i roz­po­czyna swój bieg wraz z otrzy­ma­niem przez Kupu­ją­cego potwier­dze­nia przy­ję­cia zamó­wie­nia przez EP, jed­nak nie wcze­śniej niż po otrzy­ma­niu infor­ma­cji wyma­ga­nych od Kupu­ją­cego i uzna­nia konta ban­ko­wego EP kwotą uzgod­nio­nej zaliczki.

2. Dostawa jest reali­zo­wana na adres podany przez Kupu­ją­cego, który odpo­wiada za jego popraw­ność i pra­wi­dło­wość pozo­sta­łych danych poda­nych w zamó­wie­niu lub w załą­czo­nych do zamó­wie­nia doku­men­tach. Kupu­jący nie może odmó­wić przy­ję­cia Towaru dostar­czonego zgod­nie z wła­snym zamó­wie­niem.

3. W przy­padku zwłoki w wyko­na­niu dostawy przez EP Kupu­jący ma prawo z tytułu ponie­sionej szkody w wyniku zaist­nia­łej zwłoki do żąda­nia od EP zry­czał­to­wa­nego odszko­do­wa­nia w wyso­ko­ści nie wyż­szej niż 0,5% war­to­ści netto niedostar­czonego Towaru za każdy zakoń­czony tydzień zwłoki. Przy czym łączna kwota odszko­do­wa­nia nie może prze­kro­czyć 5% war­to­ści netto niedostar­czonego Towaru.

4. W razie wystą­pie­nia zwłoki i wyzna­cze­nia przez Kupu­ją­cego odpo­wiedniego dodat­ko­wego terminu na pod­sta­wie wyraź­nego pisem­nego oświad­cze­nia o odmo­wie przy­ję­cia świad­cze­nia, w razie bez­sku­tecz­nego upływu wyzna­czo­nego ter­minu Kupu­jący ma prawo, w przy­padku bez­sku­tecz­nego upływu dodat­ko­wego ter­minu, odstą­pić od umowy z zacho­wa­niem warun­ków okre­ślo­nych prze­pi­sami prawa.

5. Kupu­ją­cemu nie przy­słu­gują inne rosz­cze­nia z tytułu zwłoki, w szcze­gól­no­ści zaś rosz­cze­nia odszko­do­waw­cze z zastrze­że­niem posta­no­wie­nia ust. VII) 2.

6. Jeśli Kupu­jący nie wykonana zobowiązania przyjęcia towaru w ustalonym w umowie terminie, EP może zło­żyć Towar w swoim maga­zy­nie na koszt i ryzyko Kupu­ją­cego, jed­no­cze­śnie docho­dząc zapłaty za Towar lub też odstą­pić od umowy po uprzed­nim wyzna­cze­niu dodat­ko­wego terminu i doko­nać sprze­daży Towaru na rzecz innego kon­tra­henta. W razie odstą­pie­nia od umowy Kupu­jący jest zobo­wią­zany pokryć koszty zwią­zane z niewyko­na­niem umowy.

IV) Ceny, warunki płat­no­ści, potrą­ce­nie

1. Usta­lona cena jest ceną netto z dostawą na koszt EP na tere­nie Pol­ski, jeśli w odnie­sie­niu do danego Towaru nie umiesz­czono żad­nej innej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej www.mps.sklep.pl. Poda­tek VAT należny przy wysta­wie­niu fak­tury jest odręb­nie wyszcze­gól­niany na fak­tu­rze.

2. EP zastrzega sobie prawo do zawie­sze­nia wyko­ny­wa­nia usług lub dostawy Towa­ru na rzecz Kupującego do czasu zapłaty wszyst­kich przeter­minowanych zobo­wią­zań Kupu­ją­cego wobec EP. W takim przy­padku ulega również wydłużeniu ter­min dostawy zamó­wie­nia będą­cego w trak­cie reali­za­cji.

3. Kupu­ją­cemu przy­słu­guje prawo zatrzy­ma­nia lub potrą­ce­nia rosz­czeń względem EP tylko wtedy, jeśli jego rosz­cze­nia zostaną stwier­dzone pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu, są bez­sporne lub zostaną przez EP uznane.

V) Zastrze­że­nie wła­sno­ści

1. EP zastrzega sobie prawo zastrzeżenia wła­sno­ści sprze­da­nych Towa­rów do chwili zapłaty przez Kupu­ją­cego cało­ści ceny wszyst­kich dostar­czonych Towa­rów.

2. W okre­sie trwa­nia zastrze­że­nia wła­sno­ści Towaru dal­sze zby­cie, zasta­wie­nie lub zaję­cie w cało­ści lub w czę­ści wymaga pisem­nej zgody EP.

3. EP ma prawo na koszt Kupu­ją­cego żądać chwi­lo­wego wyda­nia zastrze­żo­nego Towaru w celu zabez­pie­cze­nia na nim swo­ich praw w przy­padku opóź­nie­nia przez Kupującego płat­no­ści. Niniej­szego żąda­nia nie uznaje się za wyko­na­nie prawa odstą­pie­nia. Jeśli zastrze­żony Towar znaj­duje się w posia­da­niu osoby trze­ciej, Kupu­jący winien na pierw­sze żąda­nie poin­for­mo­wać o miej­scu w któ­rym Towar się znaj­duje i niniej­szym oświad­czyć, że zga­dza się na prze­ję­cie posia­da­nia tego Towaru przez EP.

4. W przypadku wsz­czę­cia postę­po­wa­nia napraw­czego lub upa­dło­ścio­wego w sto­sunku do Kupu­ją­cego jest on zobo­wią­zany ozna­czyć Towar w spo­sób wska­zu­jący zastrze­że­nie prawa wła­sno­ści na rzecz EP. W przy­padku zaję­cia Towaru sta­no­wiącego wła­sność EP w toku postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­nego skie­ro­wa­nego do majątku Kupu­ją­cego jest on zobo­wią­zany nie­zwłocz­nie poin­for­mo­wać EP o tym fak­cie oraz prze­słać do EP kopię posta­no­wie­nia o zaję­ciu i zwią­za­nej z nim doku­men­ta­cji. W razie wnie­sie­nia przez EP powódz­twa prze­ciwegze­ku­cyj­nego na pod­sta­wie art. 840 kodeksu postę­po­wa­nia cywil­nego Kupu­jący zobo­wią­zany jest do zwró­cenia EP ponie­sionych kosztów sądowych i poza­są­dowych, jeśli EP nie uzy­ska zwrotu tych kosz­tów od osoby trze­ciej, prze­ciw któ­rej wnie­siono powódz­two.

5. Kupu­jący nie ma prawa zby­cia wie­rzy­tel­no­ści przy­słu­gujących EP na rzecz osób trze­cich.

6. Kupu­jący z chwilą zawar­cia umowy sprze­daży ceduje na EP wszel­kie wie­rzy­tel­no­ści i prawa wyni­ka­jące ze sprze­daży zastrze­żo­nego Towaru.

7. Jeśli Kupu­jący wyko­rzy­stuje Towar zastrze­żony we wła­snych obiek­tach, to przez czas obo­wią­zy­wa­nia zastrze­że­nia wła­sno­ści na rzecz EP nie jest upraw­niony do odsprze­da­wa­nia, zasta­wia­nia ani prze­no­sze­nia na zabez­pie­cze­nie cało­ści lub czę­ści Towaru zastrze­żo­nego bez uprzed­niej wyraź­nej pisemnej zgody EP.

8. EP ma prawo odstąpienia od umowy i wystąpienia z żąda­niem natych­mia­sto­wego zwrotu zastrzeżonego Towaru w razie wniosku o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia napraw­czego lub upa­dło­ścio­wego w sto­sunku do majątku Kupu­ją­cego.

9. W razie odsprze­daży Towaru zastrze­żo­nego Kupu­jący niniej­szym ceduje na EP, a EP przej­muje, wszel­kie wyni­ka­jące z odsprze­daży przy­szłe rosz­cze­nia Kupu­ją­cego wzglę­dem dal­szego nabywcy. Prawo do win­dy­ka­cji należ­no­ści przy­słu­guje Kupu­ją­cemu, jak i EP. Jednak EP powstrzyma się od win­dy­ka­cji tak długo, jak długo Kupu­jący będzie wyko­ny­wał swoje zobo­wią­za­nia płat­ni­cze i nie nastąpi pogor­sze­nie jego sytu­acji finan­sowej zagra­ża­jące nale­ży­tej reali­za­cji tych zobo­wią­zań – np. w razie zgło­sze­nia przez Kupu­ją­cego wnio­sku o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia napraw­czego, ukła­do­wego lub upa­dło­ścio­wego. W takiej sytu­acji, Kupu­jący zobo­wią­zany jest do prze­ka­za­nia EP na jego pierw­sze żąda­nie wszel­kich infor­ma­cji i doku­men­tów nie­zbęd­nych do win­dy­ka­cji.

VI) Rosz­cze­nia z tytułu wad fizycz­nych i praw­nych

1. EP ponosi odpo­wie­dzial­ność z tytułu gwa­ran­cji za wszyst­kie wady mate­ria­łowo-pro­duk­cyjne doty­czące dostar­czonego Towaru - pod warun­kiem ich stwier­dze­nia i uzna­nia sto­sow­nym dokumentem/pro­to­ko­łem. EP uzu­pełni wszel­kie braki i usu­nie wady na swój koszt.

2. Nie mogą być pod­stawą rekla­ma­cji i zwrotu zaku­pio­nego Towaru róż­nice pomię­dzy wizu­ali­za­cją Towaru dostęp­nego w skle­pie Inter­ne­to­wym www.mps.sklep.pl wyni­ka­jące z indy­wi­du­al­nych usta­wień kom­pu­tera Kupu­ją­cego (m.in. kolor, pro­por­cje, itd.).

3. EP nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu rękojmi za wady fizyczne rze­czy sprze­da­nych (odpo­wie­dzial­ność z tytułu rękojmi jest wyłą­czona).

4. Ter­min gwa­ran­cji wynosi 12 mie­sięcy od dnia dostawy chyba, że zapisy w umowie są inne i zostały potwierdzone wyraź­ną pisemną zgodą EP.

5. Naprawy gwa­ran­cyjne są wyko­ny­wane cał­ko­wi­cie nie­od­płat­nie.

6. Pod­stawą rosz­czeń gwa­ran­cyj­nych Kupu­ją­cego jest ory­gi­nalna fak­tura oraz karta lub książka gwa­ran­cyjna – o ile została wysta­wiona przez EP.

7. Gwa­ran­cją są objęte wyłącz­nie Towary eks­plo­ato­wane zgod­nie z prze­zna­cze­niem i zain­sta­lo­wane zgod­nie z nor­mami tech­nicz­nymi.

8. Odpo­wie­dzial­no­ścią z tytułu gwa­ran­cji nie są objęte:

· u­sterki wyni­ka­jące z nie­zgod­nego z prze­zna­cze­niem uży­wa­nia (np. prze­cią­że­nie, nadmierna eks­plo­ata­cja, nie­wła­ściwa powierzch­nia pracy urzą­dze­nia, agre­sywne śro­do­wi­sko pracy) lub usterki wyni­ka­jące z nie­prze­strze­ga­nia instruk­cji obsługi;

· u­sterki wyni­ka­jące z lek­ko­myśl­no­ści, nie­dbal­stwa, znisz­cze­nia, spóź­nio­nego sygna­li­zo­wa­nia uste­rek, braku kon­ser­wa­cji lub niewła­ściwie wyko­ny­wa­nej kon­ser­wa­cji, uży­cia niewła­ściwego sprzętu, braku bie­żą­cej obsługi;

· u­sterki wyni­ka­jące z błęd­nego mon­tażu, wadli­wej insta­la­cji lub roz­ru­chu przez Kupu­ją­cego lub osoby trze­cie;

· usterki wynikające z na­stęp­stw eks­plo­ata­cyj­nego zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów;

· wszel­kie usterki powstałe na sku­tek uszko­dzeń mecha­nicz­nych;

9. Wyłą­cze­niem rosz­czeń z tytułu gwa­ran­cji na cały Towar i brakiem odpo­wie­dzial­no­ści EP z tytułu gwa­ran­cji objęte są wszel­kie naprawy, udo­sko­na­le­nia i inne zmiany doko­nane w Towa­rze zaku­pio­nym w EP, prze­pro­wa­dzone bez uprzed­niego pisem­nego uzgod­nienia z EP.

10. Kupu­jący jest zobo­wią­zany zba­dać dostar­czone Towary w chwili ich wyda­nia przez EP. Kupu­jący powi­nien zgła­szać widoczne i oczywiste wady towaru na piśmie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ciągu 3 dni od momentu wyda­nia towaru, wady ukryte należy zgła­szać nie­zwłocz­nie po ich wykry­ciu. Odnosi się to także do rekla­ma­cji ilo­ści Towa­rów oraz dostawy innego Towaru niż okre­ślono w zamó­wie­niu. Data wykry­cia wady powinna być udo­ku­men­to­wana. W przy­padku spóź­nio­nej rekla­ma­cji rosz­cze­nia Kupu­ją­cego z tytułu gwa­ran­cji wyga­sają.

11. W przy­padku uza­sad­nio­nej rekla­ma­cji Kupu­jący jest upraw­niony do żąda­nia usu­nię­cia wady. Strony uzgod­nią odpo­wiedni ter­min uwzględ­nia­jący aktu­alne moż­li­wo­ści han­dlowe i ser­wi­sowe EP dla wykonania powyższego obowiązku.

12. EP ma prawo wyboru, czy wady Towaru będą usu­nięte u Kupują­cego, czy też Towar powi­nien być dostar­czony do miej­sca wska­za­nego przez EP na koszt Kupu­ją­cego.

13. Czę­ści zamó­wio­nego Towaru, któ­rych wadli­wość w momen­cie przej­ścia ryzyka na Kupu­ją­cego została udo­wod­niona będą nie­od­płat­nie napra­wione albo powtór­nie dostar­czone w sta­nie wol­nym od wad - według wyboru EP. Wła­sność czę­ści wymie­nia­nej w try­bie naprawy gwa­ran­cyj­nej prze­cho­dzi na EP w momen­cie jej odłą­cze­nia. Kupu­jący powinien umoż­li­wić EP wyko­na­nie napraw gwa­ran­cyj­nych w sto­sow­nym cza­sie.

14. Kupu­jący jest upraw­niony do żąda­nia obni­że­nia uzgod­nio­nej ceny zakupu lub wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, poza rosz­cze­niami okre­ślo­nymi w OWSO, jeżeli Towar był już napra­wiany trzy­krot­nie, a wada doty­czy tego samego ele­mentu, jest istotna lub nie można jej usu­nąć.

15. Z zastrze­że­niem posta­no­wień pkt. VII) 2. odpo­wie­dzial­ność odszko­do­waw­cza z tytułu sprze­daży jest wyłą­czona. Kupu­ją­cemu nie przy­słu­gują żadne dal­sze rosz­cze­nia odszko­do­waw­cze, zwłasz­cza rosz­cze­nia o zwrot kosz­tów, które nie przy­nio­sły rezul­tatu oraz rosz­cze­nia o odszko­do­wa­nie. Kupujący nie może docho­dzić odpo­wie­dzial­no­ści za szkody pośred­nie i następ­cze, które nie sta­no­wią nor­mal­nych następstw dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia EP, z któ­rego szkoda wyni­kła.

16. Jeśli pomimo wykry­cia wady Towaru jest on na­dal użyt­ko­wany to EP odpo­wiada wyłącz­nie za wadę pier­wotną.

17. EP zastrzega sobie prawo do wpro­wa­dze­nia zmian tech­nicz­nych słu­żą­cych polep­sze­niu wła­ści­wo­ści Towaru.

VII) Odpo­wie­dzial­ność

1. W przy­padku, gdy Kupu­jący nie jest w sta­nie korzy­stać z zamó­wio­nego Towaru zgod­nie z umową z powodu umyśl­nego, zawi­nio­nego niezasto­so­wa­nia się przez EP do otrzy­ma­nych suge­stii, pole­ceń, bądź na sku­tek wska­zó­wek udzie­lo­nych przez EP przed lub po zawar­ciu umowy, albo z powodu innych naru­szeń obo­wiąz­ków, za które EP ponosi odpo­wie­dzial­ność, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nych z instruk­cjami użyt­ko­wa­nia lub kon­ser­wa­cji wyda­nymi przez EP dla zamó­wio­nych Towa­rów sto­suje się odpo­wied­nio posta­no­wie­nia pkt. VI) oraz VII) 2–3, z wyłą­cze­niem wszel­kich innych rosz­czeń Kupu­ją­cego.

2. Odpo­wie­dzial­ność EP z tytułu szkód powsta­łych poza zamó­wio­nym Towa­rem (takich jak utrata zysków, utrata korzy­ści, które Kupu­jący mógłby osią­gnąć, gdyby szkoda nie nastą­piła, utrata pro­duk­cji, inne szkody pośred­nie i następ­cze, szkody finan­sowe, zwrot kosz­tów, które nie przy­nio­sły rezul­tatu), nie­za­leż­nie od ich pod­stawy praw­nej, ogra­ni­czona jest do nor­mal­nych następstw dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia z któ­rego szkoda wyni­kła w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:

·  ra­żące nie­dbal­stwo po stro­nie przed­sta­wi­cieli praw­nych lub wyż­szego kie­row­nic­twa EP;

·  wina umyślna;

· ce­lowe nie­ujaw­nie­nie wady lub ist­nie­nie wady, któ­rej brak był przez EP zagwa­ran­to­wany (jed­nak w takim przy­padku wyłącz­nie w zakre­sie, w jakim obowiązuje gwarancja zabez­pie­czająca Kupu­ją­cego przed ponie­sioną szkodą);

· sz­koda na oso­bie, w tym utrata zdro­wia i życia;

· rosz­cze­nia na pod­sta­wie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochro­nie praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

3. Odpo­wie­dzial­ność z tytułu wszel­kich innych rosz­czeń zostaje wyłączona.

VIII) Och­rona danych

1. Kupu­jący skła­da­jąc zamó­wie­nie wyraża zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie przez EP danych umow­nych, czyli nazwa firmy, nazwi­sko, imię, ulica, nr domu, kod pocz­towy, miej­sco­wość, NIP, adres e-mail, numer tele­fonu w celu zawar­cia trans­ak­cji ora­z/lub prze­ka­za­nia ich oso­bom trze­cim dla potrzeb spraw­dze­nia zdol­no­ści kre­dy­to­wej Kupu­ją­cego, które to osoby trze­cie zostały przez EP zobo­wią­zane w taki sam spo­sób do zacho­wa­nia pouf­no­ści danych.

2. Admi­ni­stra­torem danych oso­bo­wych Kupu­ją­cego jest Elek­tro­pro­gram Sp. z o. o. z sie­dzibą w Komor­ni­kach, ul. Młyń­ska 58, 62-052 Komor­niki.

3. Dane oso­bowe są chro­nione zgod­nie z Ustawą z dn. 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (tekst jed­no­lity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w spo­sób unie­moż­li­wia­jący dostęp do nich osób trze­cich.

4. Admi­ni­stra­tor danych nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych przez Kupu­ją­cego.

5. Kupu­ją­cy ma prawo do:

· nie­od­płat­nej infor­ma­cji na temat swoich danych oraz popra­wie­nia, zablo­ko­wa­nia lub usu­nię­cia takich danych;

· odwo­ła­nia lub odmówienia zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie danych do celów rekla­mo­wych w dowol­nym momen­cie. Wystar­czy w tym celu powiadomić EP z pod­a­niem firmy, nazwi­ska, peł­nego adresu i ew. numeru klienta.

6. Zobowiązuje się klienta do zacho­wa­nia w tajem­nicy loginu i hasła do swo­jego konta w skle­pie inter­ne­towym www.mps.sklep.pl. EP nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ope­ra­cje wyko­nane przez osoby trze­cie, które uzy­skały dostęp do konta Kupu­ją­cego w wyniku nie­za­cho­wa­nia przez niego należytej ostrożności w zachowaniu w tajem­nicy loginu i hasła do konta.

IX) New­slet­ter

1. Kupu­jący ma moż­li­wość zapre­nu­me­ro­wa­nia biu­le­tynu infor­ma­cyj­nego (New­slet­ter) sklepu inter­ne­to­wego www.mps.sklep.pl.

2. Kupu­jący będzie otrzy­my­wał New­slet­ter drogą elek­tro­niczną na podany przez sie­bie adres e-mail pod­czas reje­stra­cji w skle­pie inter­ne­towym www.mps.sklep.pl, jeżeli dobro­wol­nie wyrazi zgodę na dostar­cza­nie mu przez sklep inter­ne­towy www.mps.sklep.pl kore­spon­den­cji drogą elek­tro­niczną.

3. Klient może w dowol­nym momen­cie zre­zy­gno­wać z pre­nu­me­raty New­slet­tera poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści e-mail na adres: sklep@elektroprogram.com.pl.

X) Wyłą­cze­nie zrzeczenia się rosz­czeń

1. Rosz­cze­nia Kupu­ją­cego wzglę­dem EP nie mogą być prze­no­szone na inne osoby.

XI) Wła­ściwy sąd, obo­wią­zu­jące prawo

1. Sie­dziba EP jest miej­scem wyko­na­nia umowy.

2. Kupu­jący ponosi ryzyko loso­wej utraty lub uszko­dze­nia zamó­wio­nego Towaru od momentu jego wyda­nia (art. 612 k.c. w związku z art. 548 k. c.).

3. Prawo polskie jest właściwe dla wykładni i sto­so­wa­nia OWSO.

4. Spory wynikające z umowy zawar­tej z Kupu­ją­cym lub z OWSO będą roz­strzy­gane przez sąd wła­ściwy dla miej­sca wyko­na­nia umowy.